Tuesday, September 25, 2012

Yours or Fault?


ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ 

ಅದು ನಿಂದೆ-ನಾ (ದೂಷಣೆ) ಅಥವಾ ನಿಂದೇ-ನಾ (ನಿನ್ನದೇ)?

1 comment:

Vidyakumar G V (ವಿದ್ಯಾಕುಮರ್ ಜಿವಿ) said...

ಎಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ...!
ನಿಜ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ಇಂದ ತಾನೆ..