Wednesday, May 25, 2011

District 29


ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ 
(Has this 'need to pray' got anything to do with the state of governance in Karnataka?)

ದುರಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಿರಿ, ಸದಾಚರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿರಿ

No comments: