Friday, September 10, 2010

Sab Ka Malik...Sab Ka Maalik Ek Hai
Considering that it is a Government of India vehcile, are they implying that the "Ek Malik" is "GoI"?

This reminds me of a Sunil Pal joke, where he says - "Sab ka maalik ek nahin, do hain. Gautam Adhikari aur Markand Adhikari" :)

No comments: